Avaluar un EVA

L’entorn virtual no només és el marc que suporta la formació online, sinó que també dona significat al procés formatiu.

eix-nuvol-37825

Així, abans d’entrar a avaluar un campus, cal tenir molt present quin tipus de formació volem fer, això és, quina és la concepció de l’aprenentatge que sustenta les formacions que voldrem vehicular sobre la plataforma virtual.

Un entorn virtual pot portar implícita una concepció o una altra del procés d’ensenyament-aprenentatge. Depenent del tipus de funcionalitats que pugui assumir (formatives, comunicatives, d’administració i de gestió /o de serveis) podrem desplegar-hi un tipus o altre de formació. Un EVA sense funcionalitats de comunicació, per exemple, apuntaria a una concepció de l’aprenentatge molt centrat en només l’adquisició de coneixements, una formació individual i sense espais de col·laboració ni d’interaccions personals. Igualment, cal valorar-hi les possibilitats de recursos i d’activitats interactives i les eines de seguiment i avaluació.

El tipus d’entorn i la concepció que promogui atorgarà a estudiants i formador un paper determinat segons sigui aquesta concepció. En el model que aquí es proposa, hi ha una forta aposta per un paradigma en el qual l’estudiant se situa com a centre del procés, construint significats de forma contextualitzada i en interacció, i on el formador deixa de ser un transmissor de coneixements per situar-se com facilitador l’aprenentatge.

A continuació doncs, atenent les funcionalitats d’un campus, les eines de l’aula virtual, els requisits tecnològics i d’altres aspectes econòmics i tècnics, s’ofereix aquí una plantilla amb aquells aspectes en què ens hauriem de fixar alhora de triar un o altre EVA:

En la formació online, l’important no és la tecnologia, sinó el procés d’aprenentatge. Així, escollir un campus partirà sempre de la concepció de l’aprenentatge que ha de guiar les nostres accions formatives. En d’altres paraules, és la tecnologia que ha d’amollat-se a la pedagogia i no al revés.

Amb tot, la tecnologia crea un context que emmarca la formació. I aquest mateix context modifica, d’alguna manera, el com les persones interactuem amb els distints elements que conformen un procés formatiu i en com els incorporem. Així, aquest context no és neutre del tot, sinó que influeix en el procés formatiu.

Triar un campus doncs, ha de respondre a un anàlisi acurat de l’aportació que aquest realitzarà a la formació. Cal doncs, analitzar-hi les funcionalitats i també les potencionalitats, el com els elements que conformen la formació s’hi adeqüen i també d’altres aspectes més relacionats amb l’adequació de la tecnologia i l’economia a la institució.
.

De tot plegat, conjuntat, la plantilla que pot ser instrument útil alhora d’avaluar i triar l’EVA per a la nostra formació.


Article sota Entorn a l’eFormació

Si ho vols compartir: