L’Aula Virtual com a funcionalitat de formació de l’EVA

Les funcionalitats de formació i de comunicació per a l’aprenentatge es concreten en el que s’anomena l’aula virtual. Aquesta és un espai dins l’EVA que aplega aquells elements metodològics presents a tota formació: planificació, comunicació, activitats d’aprenentatge, continguts i recursos i avaluació.

Aula Virtual

Per a cada un d’ells, podem correlacionar algunes eines associades:

. Planificació

Funció de calendari, amb alta d’events personals (agenda personal), de curs i/o de campus, gestionats per l’usuari els més personals, pel professorels de curs i per la institució els de campus.Igualment, pot incorporar allotjament de plans de treball i guies per a l’estudiant.

. Comunicació

Espais de comunicació amb característiques de:


·Sincronia (xat, videoconferència, webinaris) vs asincronia (fòrums, debats,…)

·Bidireccionalitat (d’intercanvi i interacció entre participants tipus fòrums, debats, webinaris,…) vs Unidireccionalitat (tipus taulell d’anuncis o novetats, videoconferències,…) i

·Multipersonals (fòrums, xats,..) vs Unipersonals (xat, bústia personal,…)

Pot ser interessant algun sistema de subscripció als espais de comunicació de l’aula.
Igualment, cal considerar-hi la possibilitat de creació d’espais petits per a treballs grupals dins l’aula i les funcionalitats que aquests poden oferir.


.
Activitats (d’aprenentatge i d’avaluació)

El campus pot incloure eines per a desenvolupar propostes d’activitats diverses que puguin ser usades com a activitats d’aprenentatge i/o d’avaluació.La tipologia d’activitats pot ser molt extensa, com per exemple:

 • Testos d’avaluació i d’autoavaluació, de resposta múltiple o Veritable/Fals
 • Resolució de Casos, presentats en document descriptiu o como a laberint d’acció (cada decisió comporta agafar un camí diferent que aporta noves pistes per a la resolució
 • Diari d’aprenentatge o portfoli digital complet que permeti i inclogui la recollida d’evidències i la reflexió.
 • Construcció de documents col·laboratius sobre el campus (tipus wiki)
 • Possibilitat de lliurament d’informes o documents elaborats sense connexió (“pujada de documents al campus”).Igualment suport per a vídeo.
 • Glossaris (tant com a recursos com a activitats)
 • Possibilitats per a incorporar/integrar programaris específics de simulacions mèdiques (de baixa tecnologia)

. Contingut i recursos

És important que el campus permeti la presentació d’informació de diferents maneres i a partir de diferents mèdia, això és, des de textos plans a hipertextos (enllaços interns i cap a la web), passant per podcasts d’audios, talls de vídeo, imatges, animacions, il·lustracions, etc.


El fet que la plataforma pugui suportar diferents media per a la informació no significa necessàriament que s’hagin d’usar tots alhora, sinó tenir la seguretat que, en cada moment, es pugui triar el media més adequat al tipus d’informació (i d’objectiu) que es vol vehicular.

. Eines d’avaluació i seguiment

Eines que permetin desenvolupar propostes d’activitats per a l’avaluació així com també el seguiment de l’estudiant a l’aula i al procés d’aprenentatge.

Poden ser eines útils:

 • Possibilitat de definir les activitats com a avaluatives, definint-ne el pes i, si cal, les pautes de correcció per tal que el sistema ho automatitzi.En el seu defecte, serà interessant revisar les eines de feedback que el sistema por oferir.
 • Graella d’avaluació que centralitzi les diferents valoracions de l’estudiant en cada una de les propostes d’avaluació.
 • Seguiment de les connexions de l’estudiant i del temps dedicat a cada recurs i/o activitat
 • Seguiment de lectura de missatges i dels missatges enviats per un estudiant als diferents espais de comunicació (públics) de l’aula.

Un aspecte important a considerar també, és l’autonomia del docent en el campus, tant en la organització de l’aula i visibilitat o no de recursos, com en la creació d’activitats, de materials i de propostes d’avaluació.

A voltes, aquesta autonomia va lligada a diferents perfils d’usuari sobre la plataforma, amb permisos diferenciats segons sigui el seu rol a la formació (gestors, coordinadors, professors, autors, estudiants, etc).

 


Article sota Entorn a l’eFormació

Si ho vols compartir: