L’Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA)

Quan parlem de formació online ens referim a una modalitat de formació no presencial o formació a distància en la qual internet possibilita la interacció entre els distints elements que hi participen.

EVA
La formació online és aquella que es serveix de mitjans electrònics per a la interacció entre els distints agents i elements que s’integren en un procés de formació (estudiantes, professor, materials, entorn, recursos…).

Un sistema de formació online possibilita que el formador i els estudiants puguin seguir un procés d’aprenentatge sense necessitat de coincidir ni en l’espai ni en el temps. Així doncs, una de les característiques més importants d’aquests tipus de formació és el que s’anomena asincronia espai-temporal.

Aquesta interacció pot limitar-se a l’ús del correu electrònic, però també pot estar estructurada en entorns més elaborats, parcel·les d’internet configurades específicament, amb funcionalitats de comunicació, de formació, d’administració i gestió i de serveis. Són els anomenats Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVA), o també Campus Virtuals.

De totes maneres, quan considerem els distints elements que intervenen en un procés formatiu, identifiquem l’entorn com un aspecte clau que determina la qualitat del procés (entenent la qualitat com la major adaptació a les necessitats de tots i cadascun dels estudiants). Per aquesta raó, podem considerar que la formació online ha de proveir-se d’un entorn adequat per a l’aprenentatge.

Els Entorns Virtuals d’Aprenentatge

Un EVA, dèiem, és una parcel·la d’internet, una intranet, configurada específicament per a la formació. En un EVA els membres duna comunitat educativa interaccionen amb la finalitat de construir uns determinats aprenentatges.

Sovint els termes EVA i plataforma (plataforma educativa, plataforma de teleformació) s’utilitzen com a sinònims. Tècnicament, però, la plataforma és el programari que permet la creació d’un EVA.

Així, quan parlem del conjunt de programes que constitueixen un campus virtual, estem parlant d’ell com a plataforma. Si utilitzem aquests programes per construir un entorn a partir de les diferents funcionalitats i eines que ens proporcionen, llavors diem que hem construït un EVA.

La plataforma és l’eina tecnològica que està darrere un EVA.En acrònim, a la plataforma se l’anomena també LMS (Learning Management System)

Portada Campus L9

 

Funcionalitats de l’EVA

Un EVA ofereix un conjunt d’espais i de funcionalitats que tenen com a finalitat afavorir que es produeixin els aprenentatges per als quals ha estat dissenyada. Aquestes funcionalitats es poden agrupar en diverses categories: funcionalitats de comunicació, funcionalitats de formació, funcionalitats d’administració i gestió i funcionalitats de serveis:

. Funcionalitats de comunicació

Permeten que els usuaris (estudiants, formadors, personal de gestió) es relacionin entre sí. La comunicació pot ser síncrona o asíncrona, unidireccional o multidireccional.

Les més generalitzades són fòrums, xat, correu electrònic i tauler d’anuncis o de novetats.

. Funcionalitats de formació

En aquest grup hi ha les funcionalitats directament relacionades amb la consecució dels objectius d’aprenentatge. En aquest sentit doncs, també les eines de comunicació abans esmentades podrien estar considerades dins aquest grup.

S’hi inclouen les eines que possibiliten l’accés a materials i a activitats, les eines per al seguiment i l’avaluació dels estudiants, els espais per als treballs en grup, eines complementàries com cercadors, mapa de l’entorn, ajuda, calendari, etc.

. Funcionalitats d’administració i gestió

Faciliten la comunicació entre l’usuari i l’administració de la institució que ofereix el curs.

S’hi poden incloure eines per a la matriculació, consulta d’expedients, alta i baixa d’estudiants i formadors, registre i identificació, avaluació dels cursos, etc.

.Funcionalitats de serveis

Faciliten l’accés a serveis complementaris, per exemple una biblioteca o bé d’altres serveis que faciliten la relació social entre els membres de la comunitat educativa com una “cafeteria”, espais per generar pàgines web personals i compartir-les amb la comunitat, etc.

L’entorn, l’EVA, juntament amb l’ús que se’n faci de les funcionalitats que ofereix, són aspectes clau que determinen la qualitat del procés d’aprenentatge.

Així doncs, les funcionalitats que tingui un EVA han d’ajustar-se al tipus de formació que volem promoure: si pensem en un autoaprenentatge, per exemple, no caldran funcionalitats de comunicació amb el formador, però si penséssim en un aprenentatge col·laboratiu seran imprescindibles eines per al treball en grup.

 


Article sota Entorn a l’eFormació

Si ho vols compartir: