El formador online: l’acompanyant expert de l’estudiant

Com a definició genèrica, serà un formador online (o docent virtual) tot aquell que utilitza mitjans electrònics per a comunicar-se amb els seus estudiants.

Des d’aquesta perspectiva, un formador que estableixi una comunicació habitual mitjançant el correu electrònic amb els seus estudiants podria considerar-se un formador online, independentment del concepte d’aprenentatge que sustenti. Les característiques dels estudiants, els recursos que tenen al seu abast, els objectius d’aprenentatge proposats, etc. justifiquen que en ocasions sigui més adequat un rol de formador o altre.

entorno-virtual-de-aprendizaje

Ara bé, sota la nostra concepció de l’aprenentatge en la que l’estudiant és el centre i gestor del procés, el docent es situa com a facilitador de l’aprenentatge, i el seu rol inclou accions com:

 • Ajudar l’estudiant a identificar les seves necessitats d’aprenentatge.
 • Motivar-lo per a mantenir i reforçar la constància i l’esforç que l’aprenentatge requereixi.
 • Oferir-li una guia i orientació pel que fa al procés que cal seguir.
 • Reconèixer el grau de consecució dels objectius d’aprenentatge i proposar les mesures necessàries per a la seva millora.
 • Resoldre dubtes i orientar l’estudi.
 • Valorar els aprenentatges aconseguits al final del procés.

L’estudiant online ha de ser actiu i protagonista del seu procés d’aprenentatge. I el paper del formador serà clau per a garantir l’aprenentatge.

Capacitació del docent virtual

Un docent, tant virtual com presencial, necessita estar capacitat en dos aspectes diferenciats: expertesa en la matèria que s’imparteix i una capacitació bàsica en pedagogia i ciències de l’educació.

El mitjà virtual, a més, aporta i requereix dos valors afegits per al professor:

 1. Conèixer i dominar les estratègies de facilitació i de comunicació a través del mitjà electrònic (per descomptat, suposades les actituds positives cap a aquest tipus de formació)
 2. Un domini profund de l’eina específica que s’usi en la seva institució per a la formació online (l’Aula Virtual) amb totes les seves potencialitats i possibilitats.

Així doncs, el docent virtual ha estar profundament capacitat en aspectes pedagògics i la seva vehiculació a través de la tecnologia (estratègies de facilitació i de comunicació).

Però encara que situem al docent com a “acompanyant expert que facilita” l’aprenentatge dels seus estudiants, això no significa que no sigui importantíssim també que sigui un expert en la matèria que imparteix. Si no fos així, estaríem davant d’una figura que podríem anomenar dinamitzador virtual, algú que dinamitza els espais com a intermediari entre l’expert i els estudiants.

En aquest sentit doncs, el docent virtual ha de posseir, a més de coneixements profunds en la matèria que imparteix, un bon domini i una base de preparació en:

 • Ús de la plataforma
 • Disseny instruccional per a la formació online
 • Processos docents en la virtualitat

Un expert en pedagogia elearning no és directament i necessàriament un bon professor independentment del tema que tracti
***
ara bé, un expert en la matèria tampoc no és necessàriament capaç de facilitar de forma adequada l’aprenentatge dels seus estudiants en un mitjà virtual.

Funcions del formador online

(el formador com a mitjancer de l’aprenentatge)

El formador és la persona que actua com a referent i guia de l’estudiant, qui l’acompanya, l’estimula i l’avalua durant el procés d’aprenentatge, qui garanteix una formació personalitzada.

L’estudiant, a la virtualitat, disposa d’un ampli ventall de recursos que l’ajuden en el seu procés d’aprenentatge: materials, recursos, activitats, planificació, relació amb els iguals,… etc.

És funció del formador ajudar l’estudiant a relacionar-se de forma correcta i efectiva amb tots i cada un dels recursos al seu abast.

Cada estudiant és diferent, amb un estil d’aprenentatge propi que fa que, davant d’un mateix objectiu de curs, posi en joc estratègies d’aprenentatge personalitzades. Així doncs, per a cada estudiant, el formador ha d’adaptar la seva intervenció a la diversitat, proposant-li itineraris formatius adaptats a les seves necessitats idiosincràtiques.

Els àmbits bàsics que caracteritzen aquesta actuació del formador son:

Tasques d’orientació, motivació i seguiment

 • Prendre iniciatives de comunicació amb els estudiants que afavoreixin un primer contacte i, periòdicament, la continuïtat d’una relació personalitzada.
 • Orientar l’estudiant cap a fites que li siguin adaptades i motivadores.
 • Fer un seguiment global del grau de progrés i adaptació a l’estudi, valorant els èxits i ajudant en les dificultats que hagi trobat l’estudiant.
 • Mantenir, quan es consideri oportú, contactes amb altres formadors i/o responsables d’estudis o cursos per a saber el grau de progrés i/o dificultat dels estudiants assignats i intercanviar suggeriments i recomanacions.

Tasques de resolució de dubtes

 • Atendre consultes relatives a l’estudi de la temàtica de l’acció formativa en tots els seus aspectes: dubtes sobre continguts o procediments, decisions sobre l’avaluació, sol·licituds d’ampliació d’informació o de recursos complementaris, etc.
 • Atendre consultes sobre incidents en l’estudi o seguiment de l’acció formativa.
 • Atendre consultes generals o administratives en relació amb l’acció formativa i indicar les millors fonts o persones a les quals es podria consultar en cada cas que la complexitat del tema sobrepassés els coneixements del formador.

Tasques d’avaluació

 • Enviar propostes periòdiques d’activitats d’aprenentatge, corregir respostes i retornar resultats.
 • Implicar l’estudiant en la pròpia avaluació i ajudar-lo a prendre decisions per a la millora a partir dels resultats obtinguts.
 • Realitzar una proposta d’avaluació dels aprenentatges adquirits al finalitzar l’acció formativa.
 • Enviar al responsable de l’acció formativa informació sobre el grau de progrés demostrat per cada estudiant.

La formació implica, a més, planificar i preparar l’acció i les intervencions, determinar quines seran les estratègies i els recursos més adequats a cada objectiu específic, preparar les activitats que es realitzaran i decidir-ne la dinàmica i l’avaluació, establir la planificació i seguir-la, flexibilitzar i adaptar per a cada estudiant segons la seva individualitat i els coneixements previs que aporta però atenent els objectius, prendre decisions, comunicar, intercanviar,….

El rol del formador virtual consisteix, bàsicament, en facilitar l’aprenentatge als estudiants que segueixen una acció formativa virtual.


Apunts sota Formador online a l’eFormació

Si ho vols compartir: