10 regles d’or per a la comunicació del formador online

En general, les funcions i habilitats necessàries per a la formació online no difereixen significativament de les que es necessiten en un entorn presencial; només cal adaptar el propi estil de formació i metodologia a les característiques de l’entorn, a les noves eines i estratègies de comunicació que entren en joc.

comunicacio

El formador virtual necessita conèixer les estratègies i recursos disponibles en un entorn virtual d’aprenentatge (l’Aula Virtual) i, com els estudiants, també necessita un període d’adaptació al mateix per a dominar les eines de comunicació.

En una Aula Virtual es donen situacions de comunicació molt distintes i amb graus de formalitat diferents

Així doncs, no és el mateix el grau de formalitat que requerirà un tauler, molt més formal i informatiu, que un fòrum relacional o un missatge personal a bústia.  No és el mateix tampoc el grau de formalitat que requerirà un missatge de motivació i facilitació que un de recordatori de normes, per exemple.

Contràriament al que pot semblar, el llenguatge escrit comunica de manera no explícita una gamma de matisos molt extensa i gairebé comparable al que el llenguatge no verbal aporta a la comunicació oral.

El domini d’aquest ventall de possibilitats expressives apareix a mesura que el correu electrònic es converteix en una eina de comunicació habitual en les nostres relacions professionals i personals.

Precisament a causa del potencial expressiu que té el llenguatge escrit hem de ser extremadament curosos en el moment d’utilitzar-lo i tenir en compte, en tot moment, davant quin tipus de situació ens trobem, qui és l’interlocutor al que ens dirigim, què volem comunicar i quin és el to amb que pretenem que es rebi el missatge: un missatge excessivament formal en una situació informal pot expressar fredor o fins i tot hostilitat; un ús inadequat de les majúscules pot expressar una vehemència inadequada en el que diem, o un tracte massa respectuós del nostre interlocutor pot aixecar un mur que no afavorirà la fluïdesa que volem obtenir.

Estratègies per a una bona comunicació

Sense voler establir uns criteris rígids, algunes indicacions que poden ser-nos útils per a les estratègies comunicatives del formador serien:

Pel què fa a la forma del missatge:

 • Donar un títol a cada missatge que sigui representatiu del seu contingut: el títol permet a l’estudiant situar el contingut abans de llegir-lo, preparant-se pel missatge.  Així mateix, permet situar ràpidament la informació quan es busca.
 • Acomiadar i signar els missatges: així l’estudiant sap, quan arriba a la signatura, que ha rebut el missatge complet, que no se n’ha perdut cap part en l’enviament.
 • Un paràgraf per idea ajuda a estructurar la informació, tant a l’emissor com al receptor. És important que paràgrafs i frases no siguin excessivament llargs ni complicats, que permetin una idea clara.  La separació en paràgrafs pot fer-se espaiada per una línia en blanc: els blancs ajuden a descansar la lectura.
 • Una bona estructura textualper a un missatge seria:
  • inici (amb la salutació i presentació de l’objectiu del missatge),
  • cos (amb les idees a transmetre),
  • desenllaç (acomiadament i signatura)
 • Ús de tècniques d’edició: reforçar parts del text amb negreta, habilitar subratllats (amb cura, els subratllats poden confondre’s amb links), numeracions,… etc, ajuda a situar la informació que es vol transmetre d’una forma visual i sintètica.  Amb tot, cal no abusar del format de text, cosa que recarregaria innecessàriament la lectura.
 • Evitar jocs de paraules o ambigüitats: A la comunicació oral es pot comprovar si l’interlocutor ha captat el joc i fer els aclariments oportuns en cas contrari. En una situació asincrònica, els jocs de paraules no entesos només creen recel i distància pel que fa a l’interlocutor.
 • Un molt bona estratègia per al formador és l’ús de preguntes retòriques dins el propi missatge:
  • per a convidar a prendre la iniciativa
  • per a resituar i contextualitzar (pregunta amb la seva resposta)
  • per a demanar o convidar a una intervenció (d’acord?, veritat?)

Pel què fa al contingut del missatge:

 • Informar del perquè i el per a què: quan un estudiant es responsabilitza del seu propi aprenentatge ha de saber motius i objectius i compartir-los.
 • Proporcionar la informació en un document adjunt si aquesta és molt voluminosa i allarga massa el missatge o si és informació complementària.
 • Presentar els continguts (anuncis, recomanacions, crida d’atenció…) sempre de forma positiva: incloure un comentari positiu a tots els missatges abans d’entrar en tema reforça l’autoestima de l’estudiant
 • Buscar i ressaltar els aspectes positius de cada situació.  Sempre, en qualsevol situació, hi ha aspectes positius que cal trobar i presentar.
 • Els missatges als espais públics, han de ser de tal manera que tot el grup s’hi senti al·ludit i representat.  No és convenient assenyalar (al·ludir, amonestar o encarregar tasques) directament i de forma prescriptiva a un o uns membres del grup.
 • Mostrar sempre el màxim respecte per l’estudiant, per la seva disponibilitat, per a les seves dificultats, per les seves particularitats.

Pel què fa al to del missatge:

 • Atendre al nivell de formalitat segons l’espai de comunicació i l’interlocutor
 • Mostrar certa complicitat del formador, situar-se com algú proper, treballant l’empatia
 • Posar-se a nivell de l’estudiant en el discurs: el formador és l’acompanyant, expert però abastable.
 • Ser respectuós amb les opinions i amable en els judicis
 • Ser sincer: no lloar en excés ni mostrar disposicions si no es poden acomplir
 • Transmetre empatia, entusiasme, motivació… fins allà on accepti el col·lectiu a que ens adrecem. Un excés d’entusiasme pot no viure’s de forma positiva segons el col·lectiu, una manca d’entusiasme refreda la relació.  Cada formador ha de trobar el seu estil, i adaptar-lo al des seus estudiants.

Si, per regla general, un bon formador ha de ser un bon comunicador, aquesta màxima és cabdal quan ens referim a la formació online

En un entorn virtual, la capacitat de comunicació i relació és clau per a que la persona que es forma no es desanimi ni abandoni. Si, de totes aquestes recomanacions, haguessin de concretar un decàleg de les pautes més importants per a la redacció de missatges del formador, podríem establir el següent:

 

10 regles d’or

 1 El més important sempre va al davant

 2 Siguem breus, textos curts i frases senzilles

 3 Contextualitzem la informació

 4 Donem espai: cada paràgraf, una idea; paràgrafs separats per espais blancs

 5 Siguem seriosos…. però no avorrits!!!

 6 Posem-hi tot el necessari però només el suficient

 7 Siguem generosos: donem referències, webs interessants, articles, truquillos,…

 8 Donem imatge: la presentació acurada és important

 9 Demanem la opinió de l’estudiant, preguntem, impliquem-lo

10 Revisar, revisar i tornar a revisar abans d’enviar

 


Apunts sota Comunicació i Formador online a l’eFormació

Si ho vols compartir: